Terug naar Overzicht
Klik Hier

Zelfmoord

Zelfmoord is geen oplossing.

zelfmoord

In Nederland zijn in de afgelopen tien jaar ruim 16000 mensen overleden door zelfmoord. Per jaar is dat ongeveer 1.600 mensen (CBS - 2016).

Maar wat brengt een mens tot zelfdoding? Meestal gaat het om lichamelijk en/of geestelijke pijn, wat vaak samen gaat met eenzaamheid en vooral het ontbreken van perspectief. Bijna altijd betreft het ook sterk depressieve mensen, die het idee hebben waardeloos te zijn en niet geloven dat dit ooit nog zal veranderen. Men heeft het gevoel dat het leven niet meer de moeite waard is om te leven. Men denkt daarbij niet zelden 'niemand geeft om mij' en soms maken deze wanhoop gevoelens dat mensen aan zelfmoord gaan denken.

Heb jij dat gevoel?
Heb jij die dit leest wellicht ook het gevoel, dat het leven niet meer de moeite waard is om te leven? Lijken je problemen je boven je hoofd uit te groeien? Lijkt het alsof niemand om je geeft? Luister naar dan wat de Bijbel daarover zegt.

De macht van het kwaad, de satan, die overal in de wereld werkzaam is, wil jou vernietigen. Daarom berooft de satan je van elke hoop en je neemt je vreugde weg en gebruikt hij soms ook mensen om je pijn te doen. Hij spreekt tot je op je zwakste momenten. Dan fluistert hij je gedachten in die je naar de eeuwige afgrond van de dood drijven en hij wil je graag in die afgrond zien vallen. Maar God is er ook nog en Hij wil je juist verlossen, Hij wil je leven geven en niet de dood.

De Bijbel zegt dat de duivel een dief is en een mensenmoordenaar. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar zegt Jezus: "Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid". Lees in Joh. 10:10 en in Joh. 8:44 staat dat satan een 'moordenaar' is en de 'vader der leugen'. De wanhoop gevoelens die leiden tot zelfmoord worden veroorzaakt door zijn leugens, hij stelt de mens 'zelfmoord' als een mogelijke oplossing voor, maar in feite is dit de weg naar de eeuwige dood. Jezus leerde dat deze verlangens naar zelfvernietiging, het werk zijn van "de dief" (Satan), maar Jezus wil juist dat we het ware levensgeluk zullen kennen, wat alleen van Hem kan komen. Hij zei: "Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar... Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid". (Joh. 10:10).

In de Bijbel wordt zelfmoord ook vermeld, maar dan ging het vaak om mensen die door demonen bezeten waren.
◾Bijvoorbeeld koning Saul (1 Sam. 31:4) die mislukte in de strijd en zichzelf van het leven beroofde. Hij voelde hopeloos gefaald te hebben en niet instaat om aan bepaalde verwachtingen van de mensen om heen voldoen. Deze gevoelens komen rechtstreeks uit het rijk van satan, het zijn demonen die ons op deze gedachten brengen. In de geschiedenis van Saul lezen we ook dat een demon (duivelse geest) bezit van hem had genomen (1 Sam.16:14).
◾Ik denk ook aan Judas in (Math. 27:3-5). Deze discipel van Jezus had gefaald. Hij had z'n Heiland verraden om geld, ondanks dat de Heer Jezus hem gewaarschuwd had. Hij werd depressief en voelde zich slachtoffer van z'n geldzucht en had enorme schuldgevoelens en toen verhing hij zich. In Joh.13:27 staat dat de duivel in hem voer, of men kan ook zeggen 'bezit van hem nam'. Dat was dan ook de oorzaak, net als bij Saul. Het was niet nodig voor Judas om zich van het leven te beroven, nee!! Hij had evenals Petrus naar Jezus kunnen gaan en om vergeving kunnen vragen. De Heiland had hem zeker vergeven. De duivel maakte hem echter wijs dat er geen hoop meer voor hem was.

Hoe loopt het af na zelfmoord?
De Bijbel beschouwt zelfmoord hetzelfde als moord, dat is wat het is: zelf - moord. Alleen God is degene die beslist over leven en dood. Door het einde van je leven in eigen handen te nemen, zondigt men tegenover God.

Een ongelovig mens wat zelfmoord pleegt, doet niets anders dan zijn reis naar de hel te "versnellen". Het vreselijke van dat alles is, dat de kans dan is verdwenen om je nog te bekeren en zodoende gered te worden van de hel.

Maar wat zegt de Bijbel over een Christen die zelfmoord pleegt? Ik geloof niet dat we mogen zeggen dat een Christen die zelfmoord pleegt, zijn verlossing altijd zal verliezen en dus naar de hel zal gaan. We zullen het oordeel hierover aan God over moeten laten. We weten ook niet altijd de reden waarom men tot zo'n daad is gekomen, maar God weet het wel. Daarbij komt ook dat volgens de Bijbel, een kind van God het eeuwig leven ontvangen heeft, ongeacht wat er gebeurt. Lees Joh. 5:13

'Dit alles schrijf ik aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God'.

We lezen ook in Rom. 8:38,39 'Niets kan een Christen afscheiden van Gods liefde! Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer'.

Als niets ons kan scheiden van Gods liefde, dan kan zelfs de zonde van zelfmoord ons niet van Gods liefde scheiden. Jezus stierf immers voor al onze zonden, dus ook voor de fouten die we nog zullen maken. Dus als een Christen op een moment van zwakheid zelfmoord zou plegen, dan is dat ook een zonde waarvoor Jezus gestorven is.

Dit wil niet zeggen dat zelfmoord geen ernstige zonde tegenover God is. Er zijn zelfs geen omstandigheden die kunnen rechtvaardigen dat iemand, in het bijzonder een Christen, zichzelf van zijn of haar eigen leven berooft. Het is niet aan ons om ons eigen leven te nemen. Ons lichaam behoort immers aan God toe. Luister wat de God zegt in de Bijbel: "Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam". (1 Cor. 6:19-20).

De oplossing voor onze wanhoop en hopeloosheid is niet zelfmoord, maar geloof in God. Christus belooft dat Hij ons rust zal geven van onze problemen. "Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven." (Matt. 11:28).

Advies, wat moet je doen?

Een paar feiten op een rij.
◾Besef dat God een groot plan voor ons leven heeft. God heeft ons naar zijn beeld gemaakt (Genesis 1:26-27). Hij schiep ons met een doel en God heeft een specifiek plan in gedachte voor iedereen. Zijn plan kan nooit zijn dat we door zelfdoding om het leven komen. Luister wat de God zegt in de Bijbel: "Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven." (Jeremia 29:11).

◾Heel veel mensen worden door de duivel bedrogen. Vandaar dat het absoluut onjuist is, om mensen met zelfmoord neigingen te helpen hierin. Zogenaamd omdat ze recht hebben om zelf een eind aan hun leven te maken. Dit zijn ook leugens van satan. In feite wordt deze mensen een laatste kans op een eeuwig gelukkig leven, nog ontnomen.

◾Praat er vooral met iemand over, hou het in ieder geval niet geheim. Vertel je ouders, je broer of zus, je leraar of raadgever van je school, je voorganger, oudste of jeugdleider, dat je over zelfmoord aan het denken bent.

◾Belijd je zonden aan de Heer Jezus en accepteer de vrije gift van eeuwig leven en redding, als je dat nog niet gedaan hebt. Romeinen 10:13 zegt: "want er staat: Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered." Joh. 1:12 zegt: "Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden."

◾Breek met bewuste zonden, dingen waarvan u weet dat het tegen Gods Woord is. (Lees Efeze 4:25-32) Zonden zijn openingen voor demonen in ons leven.

◾Ga naar iemand die vervuld is met de heilige Geest en inzicht heeft in het vernietigend werk van demonen en laat met je bidden, er is beslist bevrijding van deze zelfmoord neigingen, in Jezus naam. (Als je niemand weet kunt u mij altijd mailen)

Meer weten, of u wilt anoniem uw verhaal kwijt, klik hier