Terug naar Overzicht
Klik Hier

Muziek en zang in de gemeente

Muziek en zang is een schepping van God.

Muziek en zang in de gemeente

In de hemel wordt gezongen en men maakt er ook muziek, lees maar in: Openb. 5:8,9 "........hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw gezang, zeggende....." Openb.15:3 "....En zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam, zeggende..." .

Inleiding
Het is duidelijk dat satan de muziek gestolen heeft en deze onrechtmatige gebruikt. Alles wat mooi is, waar mensen van genieten kunnen en wat zuiver is, is door God geschapen. Ook dat lezen we in de Bijbel en wel in Jac.1:17 "Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer".

De reden dat er bij sommige een gevoel van matheid, lusteloosheid en apathie is om de Heer te loven en te prijzen, komt omdat er rond de lofprijzing en aanbidding een geestelijke strijd gaande is, die wij als christenen niet altijd herkennen. Het is de duivel er alles aan gelegen om de lofprijzing en aanbidding uit de gemeente van Jezus Christus weg te houden en matheid in de gemeente te brengen. WAAROM? Omdat hij heel goed weet dat als de ware lofprijzing in de gemeente terugkeert, de kracht van God zich op een grotere wijze zal openbaren en dat dit afbraak betekent van het rijk der duisternis. Het is absoluut Gods wil, dat wij onder begeleiding van een veel- kleurigheid aan muziekinstrumenten (zie Psalm 150) God uitbundig zullen loven en prijzen, zoals hem toekomt.

"Klapt in de handen, alle gij volken, juich Gode toe met een jubelstem. Hosanna, Hosanna, juich God toe met een jubelstem. Prijst hem, prijst hem, Juich God toe met een jubelstem." Door juichen viel de muur van Jericho en ook nu zullen er muren vallen als wij werkelijk de handen opheffen en de Heer lofoffers brengen. De hemel is een plaats die vervuld is met aanbidding en lofprijzing. Dag en nacht klinkt het: "Heilig, heilig, heilig, heilig is de Here in Zijn heiligdom. Looft de Here in Zijn heilige tempel, met bazuingeschal, met harp en citer, met tamboerijnen en reidans, met snarenspel en fluit, met klinkende cimbalen, met schallende cimbalen. Alles wat adem heeft, love de Heer, Halleluja, loofde Heer (Psalm 150)". De vraag is: Wat is hier van overgebleven? De duivel is een rover, hij heeft de vrolijke lofprijzing voor de Here om zeep geholpen. Hij heeft als een engel des lichts christenen zodanig misleid, dat men nu soms meent dat uitbundige lofprijs oneerbiedig zou zijn. Maar Psalm 149 zegt: "Halleluja. Zingt de Here een nieuw lied, zijn lof in de gemeente der vromen. Israel verheuge zich in zijn Maker, laten de kinderen Sions juichen over hun Koning; laten zij zijn naam loven met reidans, Hem psalmzingen met tamboerijn en citer. Want de Here heeft een welbehagen in zijn volk, Hij kroont de ootmoedigen met heil. Laten de vromen juichen met eerbetoon, jubelen op hun legersteden. De lofverheffingen Gods zijn in hun keel…".

Boven deze Psalm staat "Israëls triomflied". God wil dat als wij samenkomen, wij ook een triomflied voor de Heer hebben en dat de lofverheffingen Gods in onze keel zijn. Met eerbied juichen wil nog niet zeggen, met een somber gezicht of met een zwaarmoedige zang, o nee, uitbundig juichen kan volkomen eerbiedig zijn. Koning David huppelde in een linnen lijfrok voor de ark uit en Michal, zijn vrouw, vond dat allemaal erg oneerbiedig, maar God was er blij mee. Hij hield van die huppelende David, want David huppelde tot eer van God. "Looft de Heer, want Hij is goed en Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid". Wij als kinderen van God, hebben reden om te loven en te prijzen, meer dan wie ook. Wij moeten opnieuw het belang en de kracht van lofprijzing gaan ontdekken.

Het is de sleutel waar deuren mee opengaan; waar boze geesten voor op loop gaan. Lofprijzing zet God in het middelpunt; we komen los van al onze beslommeringen; we komen op hoger grond.

Zeven Bijbelsche hebreeuwse woorden voor lofprijzing. Deze woorden komen regelmatig in de Psalmen voor. Het probleem waar we mee zitten is, dat onze nederlandse woorden veel armer in betekenissen zijn, dan de hebreeuwse. Hebreeuwse woorden kunnen meer betekenissen hebben. Hier volgen een paar van deze woorden met hun betekenissen, die ons iets vertellen "hoe" we moeten lofprijzen.

  • 1. Halel = ons halleluja is daarvan afgeleid. Het betekent in het hebreeuws: "vanwege uitbundige vreugde, je dwaas voor de Heer gedragen." We vinden dit woord 99x in het oude testament.
  • 2. Jadah = betekent: "God prijzen met je handen". Na Halel het meest gebruikte woord. Je handen opheffen naar de Heer is in het Hebreeuws ook een teken van overgave aan de Heer.
  • 3. Barach = betekent: "Het zegenen van God op je knieën", met zegenen kan ook "omhelzen" bedoeld worden.
  • 4. Tehillah = betekent: "God verhogen door een uitbundige lofprijzing en het uitroepen van Halel (halleluja).
  • 5. Zamar = betekent: "God prijzen met muziek."
  • 6. Todah = betekent: "God danken met opgeheven handen." Deze lofprijzing gaat dieper.
  • 7. Jadah = Hier prijst men God om wat Hij nog zal gaan doen.
  • 8. Sjabak = betekent: "Het uitroepen van vreugde".
Muziek en zang heeft in de samenkomsten een belangrijke functie, zoals:
- In de eerste plaats moet het ons los maken van het dagelijks gebeuren, waar we vaak mee binnen komen in de dienst en waardoor we ons niet op de Heer kunnen concentreren.

- Daarnaast werkt het reinigend op de sfeer in de plaats waar we samenkomen. De Bijbel zegt ons dat we de strijd niet hebben tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten in de hemelse gewesten. (Ef.6:12). Wij moeten er van uitgaan dat de invloeden vanuit het rijk van satan ook proberen binnen te dringen in onze samenkomsten, maar waar de gemeente de kracht van Jezus bloed prijst zullen demonen vluchten.

- Muziek en lofprijs onder de zalving van Gods Geest, effent de weg voor het ontvangen van de boodschap uit Gods Woord. Dit kunnen we ook verstaan uit de woorden van Psalm 50:23 "Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien". Door gezalfde zang en muziek, gaan mensen open staan voor de werking van Gods Geest.

Meer lezen? U kunt deze Bijbelstudie gratis downloaden: KLIK HIER